വരയും മൊഴിയും
Channel

വരയും മൊഴിയും
Details
Username
varayum_mozhiyum
Members
222
Languages
Malayalam
Category
Owner
Added by
Added
2 years, 5 months ago
Rating
(1)
Think twice before trusting or using a content. If it infringes your copyright or should be removed from our directory, please click here to report it.
About

വീണ്ടും നിദ്രയുടെ ആഴത്തിലേക്ക്
സ്വപ്നങ്ങളുടെ താഴ്വരയിലേക്ക്
ശാന്തമായ ഒരു യാത്ര
വീണ്ടുമൊരു പുലരിയെ വരവേൽക്കാൻ.......

എന്നെന്നും ഓർമ്മയ്ക്കായ്...

Contact admin @JinsoRaj

Add your thoughts
Tips and guidelines for reviews
  • Please do not post spam or advertising comments. Otherwise, we might block your IP address due to this sort of activity. Worse, your account may be completely deleted or banned as a result.
  • You can publish your review as anonymous. Check the dropdown menu in the publish button.
  • Please write a comment explaining your opinion with polite and appropriate words.
Thanks!

Your review has been successfully published, thank you.

But...

Publish
Saving..
Reviews
...
Anonymous
...
ქΓ
Very good channel 🤣🤣🤣